Bezpieczeństwo Polskiej Klasy Średniej

Andrzej Stępniewski

Propozycja powołania  ruchu społecznego zajmującego się problemami Polskiej Klasy Średniej/PKŚ/ wywołała duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców działających w Ruchu Społecznym Powszechnego Samorządu Gospodarczego i zaniepokojenie polityków. Z obawą mówią oni, że to wydarzenie może w krótkim czasie spowodować duże przetasowanie na scenie politycznej Polski.

 Czym jest Polska Klasa Średnia -PKŚ?

Jest grupą społeczną, która charakteryzuje się cechą najczęściej nazywaną niezależnością. Niezależność wynika z posiadania większego  od pracowników obszaru wolności w działaniach gospodarczych, co przeważnie wynika z rodzinno-historycznej tradycji pracy twórczej i przedsiębiorczej oraz dysponowania własnością. Ponadto socjologowie stwierdzają, że członkowie tej klasy są jednostkami  bardziej  zaradnymi, a cechuje ich patriotyzm, dobre wykształcenie, propaństwowość i życie rodzinne. Większość osób zaliczanych do tej klasy rzadko angażuje się bezpośrednio w działalność polityczną, ponieważ woli działać w małych grupach interesu oraz wspólnotach zawodowych. Różni ich od ludzi zamożnych przede wszystkim: wielkość zasobów, niższy standard życia, praca i powiązania biznesowo-towarzyskie związane z Polską, wartości liberalno- konserwatywne.  

Można przyjąć, że głównymi elementami łączącym całą polską klasę średnią są propozycje związane z demokracją partycypacyjną, rozwojem gospodarczym, praworządnością, wolnością, bezpieczeństwem, ochroną własności, stabilnością prawa, wsparciem państwa. Ważnym elementem inspirującym rozwój tej grupy jest możliwość awansu zdolnych jednostek do klasy ludzi zamożnych. Dzisiaj członków PKŚ łączy przede wszystkim obawa przed utratą dorobku ich życia: własnością, wolnością, bezpieczeństwem i tradycją. 

Kto wchodzi w skład Polskiej Klasy Średniej?

Polską klasę średnią tworzą głównie obywatele będący przedsiębiorcami, w tym część rolników oraz ludzie wykonujący wolne zawody jak: lekarze, prawnicy, technicy i naukowcy. Są też inne grupy osób zaliczane do PKŚ, które nie uzyskały niezależności, ale aspirują do tej klasy jak: menedżerowie, znaczna część samozatrudnionych oraz niektórzy pracownicy administracji. Kolejną grupą są samorządowcy, którzy wykonując bardzo ważną pracę dla państwa i społeczeństwa walczą o niezależność. To również grupy o poglądach wolnościowych i patriotycznych, do których należą nauczyciele walczący o swobodę przekazywania wiedzy i prestiż społeczny oraz oficerowie służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa.  

Pozostałe klasy czyli: klasa pracowników /plus emeryci, renciści i drobni rolnicy/oraz klasa ludzi zamożnych są licznie reprezentowani w parlamencie i instytucjach państwowych, ponieważ obecne elity władzy zgrupowane w paru partiach zadbały o ich poparcie w wyborach. Uzyskały ten efekt dzięki podziałowi społeczeństwa wg. ideologii,  eliminując podział na klasy. Polska Klasa Średnia została potraktowana przedmiotowo, zwłaszcza przedsiębiorcy po pierwszym okresie rozwoju (3-5 lat po 1989 roku), którzy byli ignorowani politycznie, a następnie sprowadzani do roli dostarczyciela pieniędzy na utrzymanie państwa. Działać mogli wyłącznie we własnych środowiskach. 

Po tym pierwszym okresie rozwoju wszystkie ekipy sprawujące władzę w Polsce  dobrze pilnowały, by klasa średnia była coraz bardziej marginalizowana, co skutkowało wyeliminowaniem z działań publicznych wielu zaangażowanych społecznie i politycznie obywateli oraz  ważnych i potrzebnych projektów dla rozwoju społeczeństwa, gospodarki i państwa. Pełne zarządzanie państwem zostało przejęte przez elity zgrupowane w partiach politycznych, które odchodząc od głoszonych idei na rzecz pilnowania  interesów partyjnych sprawowały i sprawują władzę poza kontrola społeczną. 

Niestety za ten stan rzeczy odpowiedzialni są także liderzy Polskiej Klasy Średniej, którzy nie podjęli walki o uzyskanie właściwego miejsca w polskiej polityce, oddając go przede wszystkim klasie ludzi zamożnych i zależnym od nich urzędnikom. Eliminacja z życia politycznego 1/3 obywateli o praktycznym, patriotycznym i propaństwowym nastawieniu to choroba narodu, która może być śmiertelna dla Polski. 

Ruch Społeczny PSG

Liderzy Ruchu Społecznego PSG rozpoczęli przygotowania do koniecznych zmian od pomysłu połączenia rozproszonych organizacji społeczno-gospodarczych, które w pojedynkę nie mają żadnych możliwości  realizacji swoich postulatów w Polsce. Razem możemy stanowić siłę sprawczą skutkującą potrzebnymi zmianami. Jest nas w sumie razem z rodzinami 9-10 mln, czyli około 1/3 dorosłej części naszego społeczeństwa, a wciąż jesteśmy traktowani przedmiotowo bez realnych możliwości udziału w kierowaniu państwem. Musimy wyłonić z naszych środowisk nową elitę narodu, która przeprowadzi nasz kraj przez okres zagrożeń. 

Spotykamy się z dużym oporem ze strony obecnych elit politycznych chroniących swoją pozycję w strukturach państwa. Obecnie w Polsce tylko przedstawiciele dwóch klas społecznych są  zorganizowane i włączają się w walkę wyborczą. Są nimi klasa pracowników i klasa ludzi zamożnych.  Zasadniczą różnicą między nimi jest ich stosunek do Polskiej Klasy Średniej.  Pracownicy mogą być sojusznikiem PKŚ w czekających nas potyczkach, natomiast klasa ludzi zamożnych reprezentująca międzynarodowy globalizm jest głównym przeciwnikiem, bo rozwój Polski wiąże z polityką uległości wobec najbardziej agresywnego globalizmu. 

Nie oznacza to, że walka o władzę ograniczać się będzie do starcia klas. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana w wyniku historycznych podziałów politycznych, które mają wpływ na obecny fatalny poziom państwowej władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz przyszłą scenę walki wyborczej. Oceniając dotychczasowe dokonania kolejnych ekip rządzących naszym krajem, można zaznaczyć okresy dla Polski dobre, słabsze i bardzo złe. W każdym okresie klasa ludzi zamożnych ma się dobrze. W okresie kryzysu najwięcej traci klasa średnia, bo klasa pracowników jest pod szczególną opieką państwa. 

Przedstawiciele Polskiej Klasy Średniej

Dlaczego tak jest? Dlatego, że PKŚ nie ma w dzisiejszych elitach władzy swoich przedstawicieli dbających o interesy tej klasy. Politycy dbają o pracowników, bo to jest największy i najtańszy potencjalny zasób wyborców, a także o klasę ludzi zamożnych, bo oni finansują ich kampanie wyborcze. Ponieważ obecnie klasa średnia jest ideologicznie neutralna i nie ma ambicji politycznych, pozostałe klasy posługując się różnymi partiami korzystają z zasobów wyborców PKŚ, by  po wyborach działać wbrew jej interesom. Dlatego kolejnym działaniem, które  nas czeka jest przekonanie obywateli z PKŚ, że żadna partia i żadne ugrupowanie aktywne politycznie nie ma interesu, by być rzecznikiem Polskiej Klasy Średniej.  

Proponując powołanie Ruchu Społecznego Polskiej Klasy Średniej przedsiębiorcy liczą na rozsądek Polaków i instynkt samozachowawczy  obywateli, którzy będą wspierać nową elitę narodu w obronie naszej gospodarki i wartości narodowych oraz nie dopuszczą do podległości Polski wobec globalnemu porządkowi, dążącemu do rządzenia światem na zasadzie dyktatu silniejszego. Jesteśmy przekonani, że kierując się potrzebami ludzi, regionów, branż a przede wszystkim  polską racją stanu, Polska Klasa Średnia zbuduje naszą Ojczyznę jako niezależną i silną.

Wszystko wskazuje na to, że dzisiejszy rozwój techniki i technologii będzie wspierać współczesny globalizm w formie budzącej obawę o naszą przyszłość. Jesteśmy realistami i wiemy, że globalizm jest przeciwnikiem bardzo silnym i bezwzględnym, z którym jeszcze nikt nie wygrał. Tylko niektórzy próbowali ograniczyć okresowo czy obszarowo jego ekspansję. 

Jednak musimy na terenie naszego kraju podjąć walkę z wyzyskiem polskiej pracy i grabieżą polskich zasobów. Trzeba zatroszczyć się o wolność działania i obronę polskiej własności. Uważamy, że jako zjednoczony naród mamy szansę na powodzenie,  rywalizując w świecie globalistów o nasze miejsce  przy sprawiedliwym podziale wypracowanego dobra, zachowując nasze państwo, firmy, kulturę i tradycje.  Nie potrzeba od razu wypowiadać wojny globalistom, aby uzyskać to co chcemy. Możemy podjąć zdecydowane starania o poprawę naszej pozycji gospodarczej i politycznej na arenie światowej geopolityki. Ponieważ obecna   pozycja Polski jest za słaba, by osiągnąć sukces – musimy się wzmocnić. 

Tylko własnym staraniem możemy wywalczyć sobie właściwą przestrzeń dla funkcjonowania Polskiej Klasy Średniej w naszej Ojczyźnie, stosując demokratyczne zasady i wygrywając wybory. Jednak najpierw trzeba doprowadzić do połączenia polskich obywateli i środowiska z Polskiej Klasy Średniej w działaniu na rzecz obrony a następnie rozwoju kraju.

Przeczytaj także:

Pierwszy artykuł „Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej” z cyklu „Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną”,  drugi artykuł ,który jest próbą odpowiedzi na pytanie czy globalizm zniszczy Polską Klasę Średnią, a także trzeci artykuł: „Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną”.

Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej

Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną

Czy globalizm zniszczy Polską Klasę Średnią?