Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną

Andrzej Stępniewski

W środowiskach Polskiej Klasy Średniej coraz częściej dyskutuje się o jej roli w kierowaniu państwem polskim. Coraz częściej podnoszą się głosy o konieczności stworzenia politycznej reprezentacji tego środowiska, zwłaszcza, że jest ono przygotowane do takiej roli. Szczególnie przedsiębiorcy walcząc  o przywrócenie  Powszechnego Samorządu Gospodarczego/PSG/, upominając się o ochronę i możliwości rozwoju, widzą możliwość współpracy z istniejącymi samorządami zawodowymi i lokalnymi oraz organizacjami pożytku społecznego w ramach Polskiej Klasy Średniej.

Uważają, że czeka nas dyskusja na temat zmiany w Polsce elity władzy /senatorzy, posłowie, radni i kierownicy instytucji publicznych/, która powinna dotyczyć uzgodnionych sposobów zrealizowania tego zadania.  Liderzy Ruchu Społecznego – PSG są przygotowani i przedstawią stosowne projekty na planowanym spotkaniu z udziałem przedstawicieli szeroko rozumianej Polskiej Klasy Średniej.

Dlaczego Ruch Społeczny powinien powstać?

Podstawowym wskazaniem mówiącym o konieczności powołania ruchu społecznego integrującego PKŚ są niżej wymienione argumenty: 

1/ Polska Klasa Średnia musi się bronić, bo jest jedyną grupą społeczną, która może ulec pełnej likwidacji w wyniku realizacji doktryny globalistów zakładającej   dwubiegunowy podział ról w światowym społeczeństwie na właścicieli /globalistów/ i pracowników. Nietrudno sobie wyobrazić Polskę z zamożnymi Polakami wprzęgniętymi w działalność światowego globalizmu, którzy w pełni rządzą całą pozostałą populacją krajową.                                                                                                                                      

2/ Polska Klasa Średnia grupuje osoby reprezentujące prawie wszystkie profesje, które są nieźle zorganizowane i połączone w samorządach zawodowych oraz organizacjach społecznych. Wspólne cele to obrona swojego bytu i prawo do rozwoju. Należy przyjąć, że ich walka o ‘swoje sprawy’ dotyczy w dużej części także pozostałych Polaków.                                                                                                                                 

3/ środowiska Polskiej Klasy Średniej tradycyjnie są miejscem niezadowolenia ze stanu polskiej państwowości, gdzie powstają nowe pomysły na poprawę tej sytuacji. Często wywołując konieczne zmiany, równolegle  kreowani są  liderzy środowiskowi, którzy potencjalnie tworzą nową elitę kraju – niestety obecnie niewykorzystywaną. 

4/ elity polityczne wywodzące się z Polskiej Klasy Średniej są zakotwiczone w środowisku z którego pochodzą, co pomaga przy upowszechnianiu opinii społecznej  na forum zarządzania państwem. Dotyczy to przede wszystkim branżowych i środowiskowych propozycji programowych, które w skali kraju stanowić powinny podstawę do zbudowania strategii rozwoju Polski. 

5/ osoby wywodzące się z Polskiej Klasy Średniej z racji wykonywanych zawodów mają szczególne predyspozycje do myślenia systemowego o przyszłości w formacie strategii rozwoju, co jest obecnie bardzo ważne dla Polski.      

6/ nowa elita władzy do praktyki rządzenia krajem wniesie zupełnie nowe wartości wynikające z krytycznych ocen dotychczasowych elit oraz cały pakiet nowych zadań wynikających z potrzeb społeczeństwa polskiego. Będzie także ‘pomostem’ łączącym władzę ustawodawczą z władzą wykonawczą  w realizacji planów działań zawartych w  strategii. 

Próba oceny obecnego rządu

Do wyżej przedstawionych argumentów dochodzi negatywna ocena obecnej sceny politycznej w Polsce, którą przedsiębiorcy z RS-PSG widzą następująco: 

1/ Prawo i Sprawiedliwość – rządząca partia głosząca hasła populistyczne uzyskuje poparcie głównie emerytów, rencistów i drobnych rolników oraz grup społecznych utrzymujących się dzięki pomocy socjalnej, zależnej od administracji  publicznej. Liczna jest też grupa obywateli, która popiera PiS z powodów sprawnej agitacji oraz zaangażowania politycznego znaczącej części  Kościoła Katolickiego 

2/ Platforma Obywatelska – główna partia opozycyjna odnosząca się do ideologii liberalnej, ma poparcie przede wszystkim wśród młodszej części polskiego społeczeństwa, kobiet,  ludności wielkomiejskiej oraz prounijnej  inteligencji. Partię tą popierają także globaliści oraz zwolennicy UE.

3/ Polskie Stronnictwo Ludowe to konserwatywna partia rolników i ludności wiejskiej oraz małych miast utrzymujących się głównie z rolnictwa i rzemiosła. Kontroluje przede wszystkim  administrację samorządu wiejskiego. 

4/ Zjednoczona Lewica to zlepek paru ugrupowań politycznych, których łączy radykalne dążenie do zmian w istniejącym porządku społecznym i prawnym. Lewica zwalcza poglądy prawicowe i konserwatywne. Wspiera mniejszości oraz integrację z UE, walczy o wyeliminowanie Kościoła z życia politycznego państwa.  

 5/ Konfederacja zjednoczonych środowisk wolnościowych, narodowych i patriotycznych grupuje rozproszone konserwatywne ugrupowania polityczne, które łączy obawa o utratę praw obywatelskich, wynarodowienie Polaków i znaczne zmniejszenie suwerenności Polski w wyniku integracji z UE. Jest za wolnością w działalności gospodarczej i życiu obywateli.  

6/ Pozostałe partie, ugrupowania i inicjatywy, zasadniczo różniące się od siebie,  które powstają lub aktywizują się przed wyborami, mają znikomą szansę zaistnieć samodzielnie w polityce dłużej niż jedną kadencję. Są przykładem marnowania energii i środków niewielkich grup społecznych próbujących przebić zaporę prawną postawioną przez obecną elitę polityczną /razem władzy i opozycji/  dbającą o swoje partyjne zdobycze i interesy. 

7/ Żadna z wyżej wymienionych inicjatyw i partii politycznych nie reprezentuje w całości potrzeb Polskiej Klasy Średniej.

Nowa elita władzy

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty i oceny oraz niepewną sytuację geopolityczną na świecie, liderzy Ruchu Społecznego PSG uważają, że obecnie podstawowym zadaniem jest wyłonienie nowej elity władzy z osób należących do polskiej klasy średniej. Dlatego RS-PSG działając w roli organizatora,  przekazuje swoje doświadczenie i zaprasza do wspólnego zorganizowania Ruchu Społecznego Polskiej Klasy Średniej /RS-PKŚ/, którego głównym zadaniem będzie uzyskanie wpływu politycznego na bieg wydarzeń społeczno-gospodarczych w kraju.     

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli Polskiej Klasy Średniej, na którym  zdecydujemy jaką drogę trzeba pójść, by osiągnąć główny cel jakim jest ulokowanie w Parlamencie paru naszych przedstawicieli. Przedsiębiorcy z RS-PSG uważają, że dzisiaj na pół roku przed wyborami  jedyną realną szansą na  sukces jest wynegocjowanie dobrego porozumienia z jednym komitetem wyborczym, który w zamian za poparcie PKŚ umieści na listach wyborczych do Sejmu naszych kandydatów. Natomiast wybory do Senatu są inne i należy zastanowić się nad możliwością wsparcia niezależnych kandydatów, którzy przyjmą do realizacji przynajmniej część programu wyborczego Polskiej Klasy Średniej. 

Wybór tej drogi jest uzależniony od powstania grupy zdeterminowanych obywateli reprezentujących PKŚ, którzy poświęcą się dla sprawy, a ich dotychczasowe działanie na rzecz Polski da gwarancję sukcesu. Kandydaci na posłów, senatorów i radnych powinni wiedzieć, że społeczeństwo w sytuacji kryzysu potrzebuje: jasnych wytycznych, chwytliwych sloganów i inspirujących haseł oraz programu dla Polski, zdefiniowanego przynajmniej kierunkowo, w którym podstawowe elementy dotyczyć powinny problemów Polskiej Klasy Średniej. 

Kto dotrzyma obietnice społeczeństwu?

Do tego potrzebni są ludzie sukcesu oraz naukowcy, którzy dobrze prezentują się w wystąpieniach publicznych, umiejący przekazać społeczeństwu prawdę oraz wiedzę o sytuacji bieżącej i spodziewanych problemach w przyszłości – umiejący wykorzystać współczesne publikatory. By temu sprostać potrzebne są pieniądze, które można pozyskać od obywateli przekonanych do słuszności postawionego celu działania. Działania te muszą być transparentne, a obietnice składane społeczeństwu wykonalne. 

Należy także rozmawiać z  grupami tworzącymi klasę pracowników o sprawach ważnych dla tych środowisk, mających wpływ na rozwój kraju. Współobywatele reprezentujący ludzi zamożnych są także ważnymi partnerami, z którymi trzeba negocjować i próbować uzyskać poparcie polityczne i wizerunkowe w czasie kampanii wyborczej. Ważnym zadaniem dla  kandydatów jest również uzyskanie poparcia  wśród działaczy samorządowych. 

Polska Klasa Średnia

Do przyszłych partnerów politycznych i wyborców należy wyjść z propozycją programu PKŚ. Program  trzeba przygotować zbierając postulaty od społeczeństwa przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości państwa, by następnie  w pakiecie pod nazwą „Naprawa Rzeczpospolitej” przedstawić go publicznie.                                                                                

Tak przygotowani działacze będący przedstawicielami PKŚ, będą mogli startować w wyborach jako kandydaci do parlamentu polskiego i europejskiego. Natomiast środowiska regionalne wyłonią kandydatów na radnych z programem lokalnym. Dzisiaj największym problemem jest zebranie grupy aktywnych obywateli, którzy będą chcieli pójść drogą politycznej kariery i reprezentować Polską Klasę Średnią. To oni będą pierwszą grupą przyszłej elity politycznej kraju, ”kadrową” która zmieni Polskę.

Przeczytaj także:

Pierwszy artykuł „Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej” z cyklu „Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną” oraz drugi artykuł ,który jest próbą odpowiedzi na pytanie czy globalizm zniszczy Polską Klasę Średnią?

Czy globalizm zniszczy Polską Klasę Średnią?

Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej