Twoje dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą newslettera na stronie www.ruchspolecznypsg.pl/ są przetwarzane przez Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego jako administratora danych osobowych, z siedzibą ul. Puławskiej 38, 05-500 Piaseczno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ruchspolecznypsg.pl.

Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się tutaj.

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
  • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń.

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.