Senat w Demokracji Partycypacyjnej

Andrzej Stępniewski

Ożywienie polityczne w Polsce związane ze zbliżającym się cyklem wyborów wywołało zainteresowanie polskiego społeczeństwa. W tym do Parlamentu RP, Samorządów, Parlamentu UE oraz na Prezydenta RP. Głównie programami wyborczymi poszczególnych ugrupowań politycznych, które biorą udział w tych zmaganiach. Środowisko przedsiębiorców zgrupowane w Ruchu Społecznym PSG po zorganizowaniu trzech ogólnopolskich kongresów dotyczących prezentacji programu oraz po szeregu konsultacji z wieloma ugrupowaniami politycznymi uznaje, że w dużym stopniu nasze cele polityczne i programowe pokrywają się z dążeniami ugrupowania Bezpartyjnych Samorządowców.

Bezpartyjni Samorządowcy i Ruch Społeczny PSG

Ugrupowanie Bezpartyjni Samorządowcy skupia dużą część Polskiej Klasy Średniej. Ich program wypełnia nasze projekty budowania w Polsce Demokracji Partycypacyjnej (Samorządowej), która powinna dotyczyć całej PKŚ. Ponadto powinna być pierwszym elementem koniecznej reformy. Brakującą część programową dotyczącą obszarów działania poszczególnych zawodów, proponujemy wspólnie (samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy) zacząć tworzyć z  segmentami Samorządów Zawodowych np. lekarzami, prawnikami, nauczycielami, itd. Tym sposobem może powstać pełna reprezentacja polityczna Polskiej Klasy Średniej, która posiada wspólny program i strategię rozwoju kraju.  

Polska Klasa Średnia

Jednym z planowanych pierwszych elementów koniecznej reformy są konstytucyjne zmiany ustrojowe Polski. W tym zmiany sposobu wyborów senatorów. Uważamy, że Senat jako izba prawodawcza polskiego parlamentu, powinna zajmować się głównie sprawami społecznymi i być łącznikiem między wspólnotami samorządowymi obywateli, a władzą ustawodawczą. Ponadto wspólnoty obywateli jako organizacje o charakterze powszechnym są konstytucyjnie ustanowione z dużymi brakami, jako: samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy. Powszechnie się uważa, że samorząd terytorialny działa dobrze. Natomiast samorząd zawodowy ma spore ograniczenia i jest rozproszony. Zaś Powszechny Samorząd Gospodarczy nie istnieje. 

W obecnej sytuacji prawnej dotyczącej powszechnych samorządów, nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów do Senatu jako Izby Samorządowej. To działanie musi być poprzedzone zmianami prawnymi. Przede wszystkim w Konstytucji oraz w ustawach dotyczących samorządów, a także w prawie wyborczym. Należy przyjąć, że będą one miały charakter głębokich zmian ustrojowych, które wymagać będą zgody narodu na takie działania. W rozumieniu poparcia wyrażonego w wyborach do Sejmu ugrupowania: samorządowych reformatorów. 

Senat według Ruchu Społecznego PSG

polska senat ruch społeczny

Ruch Społeczny PSG opracował projekt organizacyjny całego przedsięwzięcia o nazwie „Senat RP w ustroju Demokracji Partycypacyjnej”. Zawiera on cały cykl przygotowawczy z opisem działań związanych z koniecznymi analizami, projektami aktów prawnych oraz organizacją wdrożenia pomysłu. Skrótowy opis tez przedstawiam poniżej w formie chronologii działania.    

I etap – konsolidacja Polskiej Klasy Średniej /PKŚ

  1. stworzenie ugrupowania politycznego PKŚ,
  2. przyjęcie programu reformy Polski,
  3. opracowanie projektu reformy ustrojowej kraju, w tym przyjęcie zasad wyłaniania kandydatów na senatorów z poszczególnych samorządów powszechnych,                                                                                                                       
  4. przygotowania środowisk samorządowych do reformy, w tym przyjęcie zasad ordynacji wyborczej do Senatu.

II etap – wdrażanie Demokracji Partycypacyjnej /Samorządowej/                                     

  1. integracja polityczna samorządów powszechnych,
  2. pierwsze wybory do Senatu Samorządowego, 
  3. dalsze prowadzenie reformy kraju na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

III etap – modernizacja ustroju Polski w kierunku partycypacji obywatelskiej

Senat jako Izba Samorządowa polskiego parlamentu, powinien być bardziej aktywny w stanowieniu prawa oraz kontroli poczynań władzy wykonawczej. Powinien także mieć możliwość zastosowania weta na niektóre ustawy sejmowe. Na przykład te dotyczące nauki i szkolnictwa, prawa pracy oraz samorządności.

Ważnym ustaleniem będzie nowe prawo dotyczące poszczególnych samorządów mających charakter powszechności w określonym obszarze działalności i znaczna decentralizacja zarządzania państwem. Praktyka  i nauka wykazują, że racjonalna powszechność może nastąpić przede wszystkim w działalności wspólnot samorządowych. Opartych na więzi terytorialnej, zawodowej , a także gospodarczej. Integracja programowa i organizacyjna tych wspólnot, obejmująca cały kraj, ma znaczenie w budowaniu jedności narodowej, opartej na kooperacji, a nie na podziałach partyjnych czy ideologicznych. 

Senat RP w Ustroju Demokracji Partycypacyjnej

Przesądzającym o sukcesie tego projektu będzie miało trafnie ustanowione prawo określające: 1/ sposób wyłaniania kandydatów na senatorów  w ramach poszczególnych wspólnot samorządowych,2/ proporcje w podziale miejsc w 100 osobowym Senacie  między poszczególne samorządy, 3/ obszar i zakres władztwa przypisany ustawowo samorządom powszechnym. Jest to zagadnienie, które wymaga głębokiej analizy oraz konsensusu wszystkich stron zdecydowanych na reformę państwa w tym kierunku. Ruch Społeczny PSG jest przygotowany do takiej dyskusji i oczekuje wniosków oraz pytań a przede wszystkim deklaracji współpracy.              

Przeczytaj także inne artykuły autorstwa Andrzeja Stępniewskiego: