Samorząd nie jedno ma imię

Andrzej Stępniewski

Inicjatywa powołania Powszechnego Samorządu Gospodarczego – PSG  jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zmagając się od  lat ze skutkami, najpierw pandemii, a obecnie z kryzysem wywołany wojną w Ukrainie, poszukują najlepszych rozwiązań gwarantujących w przyszłości bezpieczeństwo działalności gospodarczej. Ponadto wskazują na konieczność zmian w systemie społeczno-gospodarczym Polski.

Inicjatywa powołania Powszechnego Samorządu Gospodarczego

Ważnym wydarzeniem poprzedzającym dzisiejsze działania było rozpoczęte z inicjatywy Andrzeja Stępniewskiego w 2013 roku seminarium pod nazwą „Polski Kapitalizm” zorganizowany przez Instytut  Filozofii i Socjologii Szkoły Głównej Handlowej wspólnie z przedsiębiorcami z Ogólnopolskiej Federacji – Przedsiębiorcy PL, pod patronatem prof. Juliusza Gardawskiego. Po trzech latach spotkań seminaryjnych, dyskusji i uczenia się od siebie nawzajem, powstała grupa naukowców, przedsiębiorców  i samorządowców, którzy postanowili dalej pracować nad propozycją koniecznych zmian w polskim systemie społeczno-gospodarczym. 

Opracowanie Powszechny Samorząd Gospodarczy

Tak powstał w 2016 roku projekt ustawy o Izbach Przemysłowo-Handlowych. Został on pracowany przez naukowców kierowanych przez prof. Roberta Kmieciaka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z książką Pożądany Kierunek Zmian Modelu Samorządu Gospodarczego w Polsce stanowi dorobek środowiska naukowców i przedsiębiorców.

Powszechny Samorząd Gospodarczy – powołanie

Bezpośrednią inspiracją związaną z powołaniem w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego były i są coraz częstsze głosy przedsiębiorców. Dążą do stworzenia w Polsce jednej silnej reprezentacji przedsiębiorców, mówią o koniecznej zmianie w dzisiaj obowiązującym modelu, w którym rozproszone organizacje przedsiębiorców nie spełniają ich oczekiwań. Przedsiębiorcy przede wszystkim z sektora MŚP potrzebują konsolidacji i tworzenia efektu synergii w warunkach narastającej globalizacji, która niszczy dotychczasowy ich dorobek. Ponadto stawia coraz większe wymagania konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Sektor ten wymaga zwiększonej opieki prawnej państwa, a także skoordynowanych działań związanych z rozwojem gospodarczym regionów i całego kraju.  

Ponadto przedsiębiorcy z niepokojem obserwują etatyzację państwa i wzrost tendencji centralistycznych. Potępiają lekceważenie opinii obywateli i postawy rządzących, która prowadzi do marginalizacji środowisk społecznych w tym przede wszystkim samorządów. Uważają, że arbitralność w podejmowaniu decyzji ma niekorzystny wpływ na procesy społeczno-gospodarcze w Polsce. Te opinie i własna ocena rzeczywistości politycznej, a przede wszystkim sytuacja przedsiębiorców w czasie rysującego się kryzysu gospodarczego zaktywizowała w/w  grupę działaczy gospodarczych, samorządowych i naukowców do działania.

Działalność Ruchu Społecznego PSG

W 2020 roku jako zwolennicy Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce, wykorzystując dotychczasowy dorobek, podjęliśmy działania, których efektem stało się stworzenie Ruchu Społecznego – Powszechny Samorząd Gospodarczy. Zaczęliśmy od przekazywania wiedzy o PSG, przede wszystkim przedsiębiorcom i politykom. Okazało się, że o powszechnym samorządzie gospodarczym niewiele wiedzą. Dlaczego tak jest?

Powodów jest wiele, o czym można przeczytać w opracowaniach wielu socjologów, psychologów, a także filozofów. UważaMY, że ogólna niechęć społeczeństwa do Powszechnego Samorządu Gospodarczego wynika z braku wiedzy o nim. Przede wszystkim z braku wiedzy o roli,  jaką spełnia ten samorząd w nowoczesnych demokratycznych państwach. Ponadto zauważyliśmy elementy destrukcji wśród przedsiębiorców i pracodawców powiązanych z globalnym kapitałem, obawiających się konkurencji silnej organizacji skupiającej wszystkich polskich właścicieli firm. Podobnie jest z polską elitą polityczną zorganizowaną w partie interesów własnych zaangażowanych głównie w czerpanie korzyści ze sprawowania władzy. Również w środowisku samorządowców napotkaliśmy wielu przeciwników, którzy bojąc się utraty części władzy widzą w PSG konkurencję.  

Integracja wielu środowisk

Doświadczenie wyniesione po latach aktywności w Sejmie i próbach szerszego zainteresowania polityków projektem PSG, zmieniło nasz stosunek do obowiązujących w Polsce zasad działania w życiu społecznym i politycznym. Teraz wiemy, że potrzebne zmiany może wymusić tylko silny i zdeterminowany ruch społeczny. Ten, który będzie miał znaczenie krajowe. Nie będzie ograniczał się jedynie do partykularnych interesów środowiskowych. Z tego powodu podjęliśmy starania o zintegrowanie osób i organizacji aktywnie działających w środowiskach zaangażowanych w rozwój samorządności.

Dotyczy to samorządów: terytorialnego, zawodowego i gospodarczego. Proponujemy powołanie  w formule ruchu społecznego inicjatywy, której głównym celem będzie realny udział w tworzeniu nowej elity władzy. Czyli rzeczywistego inicjatora reformy państwa, która pokona wszelkie słabości, poprawi system zarządzania państwem oraz zwiększy bezpieczeństwo obywateli i kraju.  Musimy zadbać o siebie i o Polskę dlatego powiedzenie  jeżeli nie my, to kto? i jeżeli nie teraz to kiedy? jest na czasie. 

Samorząd nie jedno ma imię – wybory

Nadchodzi czas wyborów. Po wyborach parlamentarnych odbędą się samorządowe, prezydenckie, a także do parlamentu UE. Powinniśmy się do nich przygotować jako zwarta grupa samorządów polskich. Z takim przesłaniem zwracamy się do liderów wszystkich samorządów. Mamy nadzieję na zrozumienie powagi sytuacji w obliczu obecnego kryzysu, a zwłaszcza spodziewanych zmian geopolitycznych po wojnie. Zaczynamy od Bezpartyjnych Samorządowców mających największe doświadczenie w integracji środowiska samorządu terytorialnego.  

Proponujemy cykl spotkań, na których przedyskutujemy możliwości dalszego wspólnego działania.       

Przeczytaj także: