Zmiany systemowe w Polsce to program Polskiej Klasy Średniej

Andrzej Stępniewski

Na ostatnich spotkaniach przedsiębiorców najważniejszymi tematami rozmów są: ocena stanu polskiego państwa i poziom bezpieczeństwa prowadzenia firm. Podawane przykłady mówią o upadku wielu przedsiębiorstw, głównie z sektora MiŚP oraz zwalniania całej gospodarki. Podobnie prowadzą rozmowy na swoich spotkaniach branżowych: lekarze, prawnicy, ekonomiści i technicy, którzy twierdzą, że obecnie stosowane metody tzw. pomocy państwa – nie wystarczą. Dzisiaj Polacy oczekują znacznych zmian systemowych.

Jakich? Socjologowie odpowiadają, że Polacy oczekują przede wszystkim sprawnego państwa, które zapewni im bezpieczne życie, pracę oraz wolność wypowiedzi i działania. Są to wartości, które rozpisane na poszczególne dziedziny życia dotyczą: ustroju państwa, gospodarki, obronności, edukacji, kultury i całego zestawu zadań składających się na wypełnienie listy polskiej racji stanu.

Ponadto specjaliści od strategii odpowiadają, że aby to zrealizować, państwo musi być silnie i oparte na zrozumiałym i sprawiedliwym systemie prawnym, właściwych procedurach postępowania oraz na sprawnej administracji. Siła państwa wynika ze skali zaangażowania społeczeństwa w zadania realizowane przez państwo. Natomiast zadania wynikające z celów zawartych w strategii rozwoju całego kraju muszą dotyczyć także strategii rozwoju regionów i wskazań do planów lokalnych.

Cały ten system musi być powiązany z wizją społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i posadowiony na wcześniej przygotowanych strukturach państwa, które razem ze zmianą ustroju na demokrację partycypacyjną, stanowić będzie fundament Nowej Polski. Ta reforma dotyczyć powinna całej struktury państwa i wszystkich jego instytucji. Trzeba zacząć od reformy najważniejszych organów państwa: Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz systemu samorządności w regionach i gminach, przyjmując demokrację partycypację jako główny element w sprawowaniu władzy.

Demokracja Partycypacyjna powinna być naszym celem, ponieważ umożliwia korzystanie z podstawowego prawa obywatelskiego, jakim jest podmiotowość wspólnoty narodowej. Przez partycypacyjny system sprawowania władzy, rozumie się duży udział obywateli w procesach stanowienia prawa i kontrolę realizacji zadań nałożonych na administrację państwową i samorządową. Praca wspólna przy sprawowaniu władzy obywateli i administracji w systemie partycypacyjnym może być skuteczna tylko w sytuacji prawnie uporządkowanego partnerstwa, w którym rola administracji jest jednoznacznie służebna w stosunku do obywateli i państwa, natomiast władza prawodawcza sprawowna przez posłów w parlamencie czy radnych musi być na bieżąco inspirowana i kontrolowana przez obywateli.

Zmiany ustrojowe w Polsce

Zmiany ustrojowe będą przedmiotem dyskusji na planowanym spotkaniu przedstawicieli PKŚ. Poniżej przedstawiamy propozycje powstałe w środowisku przedsiębiorców RS-PSG.

 1. Na początku wszystkie instytucje państwowe zostaną poddane ocenie przydatności i efektywności działania. Taka analiza będzie konieczna do przeprowadzenia niezbędnych zmian.
 2. Senat będzie Izbą Samorządową, bo senatorzy będą wybierani spośród delegatów samorządów powszechnych, którymi są: samorządy regionalne i samorządy zawodowe oraz nowopowołany powszechny samorząd gospodarczy /PSG/. Senat powinien zachować dotychczasowe uprawnienia.
 3. Wybory do Sejmu powinny mieć charakter mieszany, gdzie ponad połowa posłów wybierana będzie z listy indywidualnej, a mniejsza część z list partyjnych. Wybory będą się odbywać co 2 lata zmieniając 50% składu posłów. Posła będzie można odwołać w trakcie kadencji uzyskując taką deklarację od co najmniej 51% jego dotychczasowych wyborców.
 4. Powszechne Samorządy: lokalny, zawodowy i gospodarczy powinny otrzymać autonomię w zakresie wyznaczonych obszarów, by zgodnie z ustalonym prawem, przyjętymi procedurami i zapewnionymi funduszami, realizować z instytucjami państwa i społeczeństwem zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Polski. Szczególną rolę przewidujemy tu dla Powszechnego Samorządu Gospodarczego/PSG/. Proponujemy rozważyć, czy należy przeprowadzić reformę samorządów lokalnych i odnieść się do wariantów:
  obecne województwa /regiony/ wrócą do obszarów dawnych województw, powiaty zostaną zlikwidowane, a gminy powiększone.
  pozostanie obecna struktura podziału administracyjnego kraju.
 5. Rola Prezydenta RP będzie wymagała głębszej analizy. Dotychczas są dwie propozycje dotyczące tej kwestii:
  Prezydent będzie wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, które składać się będzie z posłów i senatorów oraz szefów najważniejszych instytucji w kraju takich jak: Prezes NIK, Prezes Sadu Najwyższego, Prezes NBP, Rektorzy najważniejszych uczelni polskich, itp. Rolę Prezydenta RP powinno się ograniczyć do działań czysto reprezentacyjnych i mediacyjnych z wyjątkiem zwierzchnictwa nad armią w czasie wojny. Prezydent wybierany w wyborach powszechnych będzie stał na czele rządu, co uwolni go od obecnej ‘sejmokracji’’ i ukierunkuje na realizację zobowiązań złożonych w czasie wyborów. Będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania rządu, zgodnie z zasadą osobistej odpowiedzialności urzędników.
 6. Wyżej przedstawione zmiany to tylko część propozycji, które powstaną w czasie budowania założeń do strategii rozwoju Polski. Oczekujemy dalszych propozycji zmian systemowych, które umożliwią potrzebną reformę kraju.

Spotkania Ruchu Społecznego PSG

Liderzy Ruchu Społecznego PSG planują zorganizować 2-3 spotkania sondażowe z przedstawicielami samorządów zawodowych, organizacjami gospodarczymi i niektórymi wspólnotami regionalnymi w celu wyborów przedstawicieli PKŚ do Parlamentu. Jeżeli ta propozycja okaże się atrakcyjna to konieczna będzie organizacja późną wiosną spotkania roboczego zainteresowanych osób i organizacji.

Na spotkanie robocze zostaną zaproszeni liderzy samorządów zawodowych i terytorialnych ze swoimi kandydatami na posłów i ‘komitetami wsparcia kandydata’. Zostaną zaprezentowane programy wyborcze /lub zestaw spraw do załatwienia/ oraz omówione sprawy organizacyjne. Powołamy Komitet Wsparcia PKŚ, który zajmie się promocją kandydatów oraz zadecyduje o powołaniu Ruchu Społecznego Polskiej Klasy Średniej /RS-PKŚ/.Czas przed wyborami i w trakcie kampanii to współpraca z Komitetami Wyborczymi oraz promocja naszych kandydatów.

Przeczytaj także:

Przeczytaj także pozostałe artykuły autorstwa Andrzeja Stępniewskiego z cyklu „Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną”.

Bezpieczeństwo Polskiej Klasy Średniej

Polska Klasa Średnia nową siłą polityczną

Czy globalizm zniszczy Polską Klasę Średnią?

Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej