Powszechny  Samorząd  Gospodarczy zaczyna reformę państwa

Andrzej Stępniewski

Polska gospodarka zmierza w kierunku pogłębiającego się kryzysu, w którym najbardziej zagrożone są firmy z sektora MŚP. Należy zaznaczyć, że stan gospodarki i jego poziom określa miejsce na liście państw znaczących w polityce europejskiej i światowej. Perspektywy gospodarcze wyznaczają możliwości rozwoju społeczeństwa, które zależą przede wszystkim od przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy niezależnie od formy własności zakładają i prowadzą firmy na własne ryzyko. Gospodarka daje pracę i utrzymanie większości obywateli a dzięki podatkom utrzymuje państwo. Bez przedsiębiorców nie ma sprawnej  gospodarki, a forma i stopień ich zaangażowania w rozwój firm wpływa na poziom nowoczesności całego państwa. Wbrew tak istotnej roli jaką spełniają przedsiębiorcy są oni w Polsce wykluczani z życia politycznego i traktowani przedmiotowo przez elity rządzące. To się musi zmienić!!!. 

Największym problemem w kierowaniu całą polską gospodarką jest brak narodowej strategii rozwoju, w tym suwerennej polityki gospodarczej, którą  nawet nie próbuje się administrować, o koniecznym zarządzaniu nawet nie wspominając. Tymczasem konsolidacja gospodarki w ramach Powszechnego Samorządu Gospodarczego/PSG/ umożliwi rozwój Polski zgodny z interesem obywateli. Brak takiego działania będzie oznaczać przejmowanie naszych aktywów gospodarczych przez globalny kapitał, co w konsekwencji doprowadzi do utraty polskiej suwerenności.                                                                                                      

 Pomyślna przyszłość narodu i państwa wymaga, by obywatele, organizacje społeczne, instytucje państwowe, rząd stworzyli – ustanowili organ, w którym energia i pomysły obywateli są wykorzystywane, a działania wspólnotowe wspierane. Samorządność, współodpowiedzialność to fundamenty nowoczesnego państwa. Wolność, swoboda organizowania się i demokracja partycypacyjna to fundamenty nowoczesnego społeczeństwa. Są to wartości potrzebne wszystkim Polakom, a dla klasy średniej szczególnie ważne.   

Przedsiębiorcy stanowią jeden z głównych składników Polskiej Klasy Średniej. To oni są na pierwszej linii organizacji procesów gospodarowania i pracy całego narodu. Oni razem z pracownikami współtworzą zamożność społeczeństwa i siłę państwa. Polska od czasu odzyskania suwerenności nie dokonała aktu upodmiotowienia przedsiębiorców poprzez stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do  wyłaniania ich reprezentacji wobec władz politycznych i samorządowych oraz organizacji pożytku publicznego. Taką reprezentacją i organizacją przedsiębiorców powinien być Powszechny Samorząd Gospodarczy. Tą potrzebę wypełnia „Projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych” opracowany w 2016 roku na zlecenie przedsiębiorców przez naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

Zgodnie z tą propozycją Powszechny Samorząd Gospodarczy /PSG/ zostanie zorganizowany w Regionalne Izby Przemysłowo-Handlowe, a ich reprezentanci będą wybierani do władz krajowych.  Kompetencje tego samorządu  określa propozycja Ustawy, która  dotyczy zarówno organizacji PSG, jak i jego warunków działania. 

Do kompetencji PSG należy zaliczyć m.in. szkolnictwo zawodowe, sądownictwo arbitrażowe i gospodarcze, kontrolę i nadzór nad obrotem gospodarczym. Ustawa precyzyjnie rozdziela zadania i środki niezbędne do ich realizacji między: władzę centralną, samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy. 

Ustawa określa również zasady współdziałania, współdecydowania i współodpowiedzialności PSG w wymiarze regionalnym i w skali państwa. Z mocy ustawy we wszystkich swoich działaniach PSG będzie zobowiązany do przestrzegania jawności podejmowanych decyzji i stosowanych procedur.

Wprowadzenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego powinno stanowić  pierwszy etap koniecznej reformy społeczno-gospodarczej o co od lat walczy   Ruch Społeczny PSG promując projekt  wspomnianej  Ustawy o izbach przemysłowo-handlowych. Proponowana Ustawa  zasadniczo zmienia pozycję przedsiębiorców w strukturze państwa wprowadzając bądź umożliwiając wprowadzenie:  

 1. rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce,
 2. upodmiotowienia przedsiębiorców
 3. zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorców i ich firm
 4. podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki
 5. racjonalną dystrybucję środków pomocowych,
 6. konsolidację zasobów gospodarczych kraju,
 7. godną współpracę samorządów lokalnych, gospodarczych i zawodowych,
 8. innowacyjny rozwój gospodarki w oparciu o zasoby lokalne,
 9. usprawnienie zarządzania gospodarką i państwem,
 10. zintegrowany rozwój gospodarczy
 11. proste zasady budowania wspólnot społeczno-gospodarczych.                                                                

Są to najważniejsze elementy planowanej przez Ruch Społeczny PSG reformy społeczno – gospodarczej  kraju dającej polskim przedsiębiorcom większą wolność w działaniu, możliwość rozwoju firm oraz bezpieczeństwo w przyszłości. Gospodarze miast, gmin czy wsi zyskują  partnera w postaci zrzeszonych w  samorządzie gospodarczym przedsiębiorców, którzy wspierają  budowanie lokalnych strategii w oparciu o miejscowe zasoby.  Całej gospodarce Ustawa przynosi możliwość dynamicznego i innowacyjnego rozwoju  opartego na aktywności przedsiębiorców wspieranych strategią państwa. Polskie społeczeństwo dostaje dzięki wprowadzeniu PSG znaczny obszar demokracji partycypacyjnej, w której samorządność jest wartością podstawową.       

Wprowadzenie w Polsce PSG to także ogromna możliwość wykorzystania efektu synergii w procesie rozwoju społeczeństwa i państwa, w projektowaniu przemian strukturalnych w różnych dziedzinach życia  społeczno-gospodarczego i możliwość racjonalnego i propaństwowego modelowania  przyszłości. Ten sposób myślenia – zapisany w logo Ruchu Społecznego PSG  ‘Razem możemy więcej’ – jest podstawową logiką działania  przyjętą  przy budowaniu przyszłych programów z wykorzystaniem PSG w Polsce. 

Na czym będą polegać zmiany w polskiej gospodarce po wprowadzeniu PSG?  Przede wszystkim na tym, że cała gospodarka będzie się rozwijała zgodnie z  Narodową Strategią Rozwoju skupiającą się na branżach najbardziej innowacyjnych, wykorzystujących miejscowe zasoby, biorących udział w międzynarodowej współpracy. Nowym i podstawowym  elementem rozwoju gospodarczego, będzie struktura PSG w postaci dużych regionalnych izb przemysłowo – handlowych zrzeszających wszystkie firmy krajowe. Członkostwo w izbach będzie powszechne /wszystkie przedsiębiorstwa z regionu zarejestrowane w KRS i CEIDG/, a wybory do władz izb będą się odbywały na zasadach obowiązujących w wyborach do samorządu lokalnego.

Izby, korzystając z ustawowego upoważnienia będą prowadziły na swoim terenie autonomiczną politykę gospodarczą wykorzystując pomoc państwa i UE. W partnerstwie z instytucjami państwowymi i prywatnymi firmami będą realizowały inwestycje zwiększające zasoby regionu i przedsiębiorstw. Poza działalnością gospodarczą Izby Przemysłowo-Handlowe, jako samorząd obywateli – przedsiębiorców, będą dbać o swoją podmiotowość, prowadzić szkolnictwo zawodowe i podstawowe sądownictwo gospodarcze. 

Reprezentacja wszystkich Izb Regionalnych utworzy Krajową Izbę Gospodarczą, posiadającą ustawowe uprawnienia reprezentowania wszystkich polskich przedsiębiorców w działaniach wspólnych z rządem i UE a także występowania jako strona w sporach. W ramach Izb Przemysłowo –Handlowych rozwijać się będą także firmy z kapitałem zagranicznym i państwowym. Większość z nich będzie podlegała regułom globalizmu, co może stanowić zagrożenie dla małych przedsiębiorstw. Jednak dzięki konsolidacji polskich zasobów gospodarczych w PSG i prowadzeniu polityki antymonopolowej państwa, firmy z sektora MŚP uzyskają ochronę przed nieuczciwą konkurencją i zmowami na rynku. Konsolidacja miejscowych zasobów i współpraca z lokalnym samorządem terytorialnym i zawodowym umożliwi izbom skuteczną walkę konkurencyjną, także na rynkach zagranicznych. 

Przeczytaj pozostałe artykuły z cyklu:

Czy globalizm zniszczy Polską Klasę Średnią?

Ruch Społeczny PSG inicjatorem nowej siły politycznej